Jaké ovzduší má Vysočina?

25.04.2021

Jihlava, Vysočina, 25.4.2021

Ovzduší v roce 2020 bylo na Vysočině ve výjimečné formě.

"Druhý projekt Kraje Vysočina, monitorující kvalitu ovzduší s názvem Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018-2023, tedy ISKOV II se v roce 2020, který byl z pohledu kvality ovzduší zcela výjimečný, zaměřil na Bystřici nad Pernštejnem, Pacov, Golčův Jeníkov a Hrotovice," uvedl k výstupům projektu náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. Realizátoři projektu Konsorcium - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a ENVItech Bohemia, s. r. o., rozmístili svou měřící techniku v dalších čtyřech z celkem 20 vybraných lokalit a sledovali, jaké množství škodlivin se v ovzduší nachází.

Měření probíhalo v každé lokalitě nepřetržitě celý kalendářní rok a stejně, jako v předchozím roce byly sledovány tyto znečišťující látky: PM10, PM2,5, NO, NO2, NOx, O3 a PAU (odběry a analýzy pro PAU byly prováděny v Bystřici nad Pernštejnem a Golčově Jeníkově).

V roce 2020 nebyla vyhlášena žádná smogová situace a regulace a že v roce 2020 poklesly koncentrace všech hodnocených polutantů. Ze závěrů roční zprávy vyplývá, že průměrné roční koncentrace prachových částic, jak PM10, tak PM2,5, pro které byl od roku 2020 emisní limit zpřísněn na hodnotu 20 μg∙m-3, nepřekročily na žádné ze sledovaných lokalit imisní limit.

Zcela opačný průběh koncentrací v průběhu roku je zaznamenáván u ostatních sledovaných škodlivin. Vysoké koncentrace prašnosti, oxidů dusíku a polycyklických aromatických uhlovodíků byly naměřeny výhradně při nízkých teplotách, v období topné sezóny. Další rok monitoringu kvality ovzduší tak opět potvrdil skutečnost, že nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší v Kraji Vysočina, stejně jako v celé České republice jsou lokální topeniště.


Napsal/a: Michaela Kandráčová iJihlavsko.cz

Ilustrační foto
Ilustrační foto

(Zdroj: Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina).